la comissió

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Ripoll assumí la creació d’una comissió consultora d’aquesta temàtica, paral·lela als grups polítics municipals. Des de l’estiu de 2017 ençà, un grup de persones s’ha anat reunint periòdicament per constituir el que avui ja és una realitat.

La nostra naturalesa és diversa, tant pel que fa a edats com a ideologies, però ens uneixen les ganes de treballar, de forma totalment desinteressada, per recuperar, mantenir i transmetre la memòria històrica de Ripoll. Som un grup de debat, una mesa de treball que pretén evocar, dignificar, preservar i recuperar la memòria oblidada d’aquesta vila, de les seves lluites i de la seva gent, ja que considerem que fer-ho és una expressió de llibertat i cultura democràtica que cal impulsar i reforçar.

La relació múltiple i complexa entre memòria i història, entre els continguts del record i la pràctica historiogràfica, ha estat motiu de llargues discussions en el món acadèmic i és un debat tant antic com extremadament actual. El concepte “memòria històrica” designa l’esforç conscient dels grups humans per trobar el seu passat, sigui real o simbòlic, valorant-lo i tractant-lo amb especial respecte. El postmodernisme ha provocat que els moviments de reconstrucció de la memòria històrica dels grups socials afectats pels processos de invisibilització, els anomenats oblidats, com les dones, les nacions oprimides o les minories, hagin esdevingut una preocupació central d’una part de la cultura i la política de les societats occidentals. Així doncs, no només es tracta d’un procés d’investigació històrica sinó que també i, fonamentalment, requereix un activisme social orientat a desmitificar estereotips, dogmes i veritats arrelades a la cultura dominant.

Entenem la memòria històrica de Ripoll com a patrimoni col·lectiu i pretenem que sigui testimoni de la resistència i la lluita pels drets individuals i col·lectius i les llibertats democràtiques.

És per aquesta raó de base que la Comissió es proposa iniciar projectes de recuperació, reparació, commemoració i difusió per contribuir a tenir un coneixement molt més precís i plural de la història ripollesa. Paral·lelament, té la finalitat de ser un espai de posada en comú de les diferents iniciatives que s’estan duent a terme i un instrument on sigui possible compartir processos, aprofitar sinergies i treballar plegats per valoritzar i donar a conèixer la nostra memòria col·lectiva i, d’aquesta manera, fer-la viva. És per això que la Comissió és i estarà sempre oberta a treballar conjuntament amb el teixit associatiu i les persones que l’integren a títol individual.

Naixem amb la voluntat de promoure accions de commemoració, dignificació, foment i recuperació que sobrepassin el marc de la Guerra Civil Espanyola i el Franquisme, abraçant cronologies més àmplies de treball. Creiem que és quelcom fonamental per donar a conèixer el passat, estimular la comprensió del present i mostrar com la construcció de Ripoll és producte de les lluites protagonitzades per la ciutadania durant segles i en àmbits molt diferents. Anualment, s’escollirà de forma consensuada i coordinada la temàtica, la cronologia i el programa d’actuacions i es vetllarà pel compliment dels objectius marcats i que els són propis. 

No només fent referència a aquest context, sinó essent extrapolable a altres períodes històrics, la Comissió es planteja un seguit d’objectius comuns, unes línies de treball que volen ser característiques i que marquin la metodologia i els principis de la mateixa:

Vetllar perquè la memòria històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig als totalitarismes i del reconeixement a totes les persones que han patit persecució a causa de les seves opcions personals, ideològiques o de consciència.

Prioritzar la investigació, la recopilació, la recerca d’informació en relació als materials disponibles sobre Ripoll i fer-ne difusió. Estimular un servei de documentació i suport a la recerca, per beneficiar tant el procés d’indagació com la divulgació dels seus treballs. Així doncs, impulsar una investigació en arxius personals i institucionals relacionats amb el període escollit per catalogar el màxim nombre de fonts i fer-ne un inventari que pugui estar a l’abast del ciutadà.

Garantir la conservació i restauració del patrimoni històric i dels vestigis materials, en qualitat de fons museístic, elaborant un pla de recuperació i conservació d’espais de la memòria. En el cas que ens ocupa de la Guerra Civil: refugis antiaeris, llocs afectats pels bombardeigs, llocs d’execució o fosses comunes.

Impulsar la difusió de la història i del nostre passat amb la voluntat de propiciar el diàleg i el debat per tal de sensibilitzar i involucrar el conjunt de la ciutadania des del coneixement i la reflexió. En paral·lel, promoure una tasca de divulgació i sensibilització particular, d’acord amb el conjunt de la comunitat educativa, a l’alumnat ripollès i a la gent jove en general, com a eina essencial de coneixement i del seu creixement personal i cultural.

Defensar el compliment de tota la normativa aplicable en matèria de memòria històrica al municipi de Ripoll, detectant i proposant accions per al seu compliment i fomentant la retirada, sense excepció, de tots aquells elements que la vulneren.

Recordar, mantenir, recuperar i transmetre la memòria històrica de la vila que tingui en compte el passat industrial, agrícola i ramader així com també el comercial i l’intel·lectual, i tots els sectors econòmics característics, i també construir la memòria des d’una vessant de gènere i a través d’una lectura feminista, sovint massa oblidada.

Aquests entenem que han de ser els objectius i la finalitat de la Comissió per a la Recuperació de Memòria Històrica de Ripoll, com a salvaguarda fonamental per evitar la repetició de qualsevol tipus de violació dels Drets Humans, comandant i coordinant les activitats i accions en relació als punts anteriors i vincular-les, sobretot, a la cultura de la Pau, de la Justícia i de la Dignitat.

Comissió per a la recuperació de la Memòria Històrica de Ripoll