Els refugis antiaeris de Ripoll a través de les actes (1937-1939)

Llibre d’Actes, 6 de març de 1937

“El President del Consell manifesta que, d’acord amb el que ja va proposar en una de les reunions intersetmanals del Consell, té ja nomenada la Junta de Seguretat que ha d’assessorar-los en les qüestions de Defensa. Aquest Junta, que serà presidida per ell, es compondrà dels companys: Ordeix per ER; Vivó per la CNT; Noguera pel PSUC; Roma per la UGT i Pacheco per la FAI.”

Llibre d’Actes, 20 de març de 1937

“Oberta la secció de “Precs i Preguntes”el conseller d’Economia company Torner exposa al Consell que encara no ha rebut cap notificació de Girona referent a l’afer de les fortificacions. I com que els obrers del Ram de la construcció no tenen feina cal acordar quelcom per a alleugerir la seva situació. Desprès d’intervenir-hi els Consellers Fornaguera i Cutrina i el President del Consell, s’acorda que pels consellers de Defensa, Economia i Treball s’estudiïn les obres que podrien fer-se de fortificació, refugis o altres similars, en aquesta vila, i invertir-hi la mateixa quantitat que s’hauria acordat destinar per a fer fortificacions a Girona. Tot Això sense perjudici de no perdre el contacte amb les organitzacions d’aquest afer a Girona.

Llibre d’Actes, 24 d’abril de 1937

“Oberta la secció de “Precs i Preguntes”el conseller del treball, Llucià Capdevila, dóna compte dels estudis fets amb l’arquitecte municipal per a la construcció de refugis. Manifesta que és impossible construir-ne prop del grup escolar, per les filtracions d’aigua que es produiran. En canvi podrien construir-s’en a les Escoles del Prat, però serien insuficients per a encabir-hi tota la població escolar.
S’acorda fer nous estudis obre el particular, i mentrestant, posar en pràctica la construcció dels refugis a les Escoles del Prat”.

Llibre d’Actes, 20 d’agost de 1937

“S’acorda l’assabentat del Decret de la Presidència de la Generalitat de Catalunya aparegut en el Diari Oficial el dia 17 dels corrents, creant allí on les necessitat ho aconsellin, les Juntes de Defensa Passiva Locals.”

Junta de Defensa Passiva, 21 d’abril de 1938

“Vivó, informa respecte als refugis; diu que falta material, dinamita, benzina per al transport. Si hi Hagués de tot en un mes estaria tot resolt. S’hauria de fer un comunicat o telegrama a Subsecretaria Ministerio o Defensa Nacional demanant autorització per a treure benzina de guerra, i que faciliti dinamita”
…………………
“Vivó: s’ha instal·lat una sirena, quins senyals cal fer. S’acorda posar el connector de la sirena a la comandància de Carrabiners i cercar fil per a la conducció. Toque prolongado: alarma, dos toques, senyal d’haver passat l’alarma.”

Junta de Defensa Passiva, 21 d’abril de 1938

“Per acord de la Junta de Defensa Passiva Local, es convoca a la Junta Directiva d’aqueixes entitats a la reunió de totes les organitzacions polítiques i sindicals d’aquest vil, que tindrà lloc en aquestes cases Consistorials a les 6 de la tarda, per tractar de la construcció de refugis, de la manera d’organitzar el treball obligatori i de captar cabals a l’objecte de poder dur a la pràctica una mesura de tanta necessitat si es volen evitar els efectes d’un possible bombardeig.”

Sessió 5 d’agost de 1938 ( 25 Juliol 1938 s’havia iniciat la batalla del Ebre)

“El secretari dóna lectura a un comunicat del Front Popular d’aquesta vila acompanyant unes proposicions per a portar a la pràctica la construcció dels refugis a base de brigades de tots els elements de la població. S’acorda que passi a l’estudi i dictamen de la Comissió de Governació i de la Junta de Defensa Passiva.”

Sessió 12 d’agost de 1938

“Es llegida una comunicació del Front Popular manifestant que l’imprès que conté les proposicions per a la construcció de refugis, ha acordat suprimir-ne les paraules “venta corrosiva” i substituir-ho per venda abusiva que era el que pretenia dir-se.
……
A propòsit d’aquesta qüestió, el secretari manifesta que ahir es reuní la Junta de Defensa Passiva Local juntament amb la comissió de Governació i acordaren dictaminar en el sentit de què podien acceptar les proposicions del front popular per a la construcció de refugis d’acord amb el model imprés que dita entitat presentà……tindrien al seu càrrec la formació de les brigades de treball, organització dels torns, direcció dels treballs, ….etc, etc, és adir totes les funcions técniques relacionades amb la construcció dels refugis.”

6 de desembre de 1938 ( 16 novembre de 1938 finalitzà la batalla del Ebre)

“Con motivo de las recientes incursiones de la aviación facciosa por esta comarca y las observaciones que la misma practicaba sobre esta población en la que existen varios talleres de industria de guerra y con el fin de poder terminar prontamente los refugios empezados que están suspendidos por falta de material y útiles de trabajo y para poder construir además los que sean necesarios para guarecer de todo peligro al vecindario, espero merecer de Vd. que con toda urgencia se digne disponer sean facilitados a esta Junta CIEN mangos de picos y VEINTE de pala de los que se fabrican en ese taller.
Salud y República
Ripoll 6, diciembre 1938
El alcalde-presidente
adreçada al: Sr. Delegado de la Aserradora nº10 de la Subsecretaria de Armamento”

10 de gener 1939

“Agradeceré a V. Se digne autorizar al mecánico de esta Jefatura en el Parque de esta plaza que pueda dedicarse, sin perjuicio de los servicios que tiene encomendados, a la reparación y puesta en marcha de un camión al servicio de esta Junta Local de Defensa Pasiva para el transporte de materiales para la construcción de refugios, sin lo cual las obras que se llevan a cabo corren el riesgo de quedar paralizadas por falta de materiales.
Carta dirigida al Jefe del Parque de Transporte de Carabineros (Gerona) signada per l’Alcalde-Presidente a Ripoll 10 de Enero de 1939”

Bombardejos Ripoll:

22 de gener , 23 de gener, 25 de gener, 5 de febrer de 1939.

Informe danys bombardejos 1939 elaborat per l’arquitecte municipal Sr. Riera el 6 d’abril de 1940

Acta 18 de Juliol de 1939

Permiso para proceder a la desaparición de los refugios antiaéreos y…. (pag 64)

Acta 4 de setembre de 1939

Autorización para destruir el refugio antiaéreo….parte central Plaza del Caudillo.

1993 Finalitzen les obres de la renovació de la plaça de l’Ajuntament
1994 S’urbanitza la plaça Cívica
2007 Es soterrent els contenidors

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.